Faculty Logo
מערכת זימון פגישות לסטודנטים
A Aברוך הבא למערכת תאום פגישות במחלקה לניהול

אנא בחר את נושא הפגישה:אין נושאים לפגישה במערכת.
באפשרותך לפנות למזכירות הרלוונטית.

 

לידיעתך -

1. אם כבר קבעת פגישה במחלקה, תוכל לקבוע פגישה נוספת רק לאחר מימושה או ביטולה.

2. אם ברצונך לפנות לגבי מספר נושאים, אנא סמן נושא אחד וציין בתאור הפנייה את שאר הנושאים.
חזרה